Sołectwa 

 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym gmina może towrzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednoastki pomocniczej określa statut gminy.

 


Liczba odwiedzin : 2837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2003-06-13 15:01:34
Czas publikacji: 2003-06-13 15:01:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak