Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 stycznia 2009 rok... 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupia
*******************************************************
Zarządzenie nr 2/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 stycznia 2009 roku
w sprawie przydziału odzieży roboczej, ochronnej oraz środków
czystości pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy
********************************************************
Zarządzenie nr 3/2009
z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawi określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
1.załącznik do zarządzenia nr 3/2009
********************************************************
Zarządzenie nr 4/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
*********************************************************
Zarządzenie Nr 5/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozrzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustway o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok
*********************************************************
Zarządzenie Nr 6/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 13 marca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok, zmian w budżecie na 2009 rok oraz przeniesienia rezerwy budżetowej na 2009 rok
**********************************************************
Zarządzenie Nr 7/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 1 kwietnia 2009 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Słupi
************************************************************
Zarządzenie Nr 8/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXIV/111/09
***************************************************************
Zarządzenie Nr 9/09
Wójta Gminy Słupia
 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie na 2009 rok
***************************************************************
Zarządzenie nr 10/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
***************************************************************
Zarządzenie nr 11/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
****************************************************************
Zarządzenie nr 12/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia  15 kwietnia 2009 roku
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
*****************************************************************
Zarządzenie nr 13/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 kiwetnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do poprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Słupia
*****************************************************************
Zarządzenie nr 14/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
******************************************************************
Zarządzenie nr 15/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
*******************************************************************
Zarządzenie nr 16/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie ustalenia stawek za wynajem autobusu szkolnego w przewozach innych niż dowóz uczniów
******************************************************************
Zarządzenie nr 17/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmiany w budżecie na 2009 rok
*******************************************************************
Zarządzenie nr 18/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na
2009 rok oraz  zmian w budżecie gminy na 2009 rok do Uchwały Nr  XXVI/116/09
********************************************************************
Zarządzenie nr 19/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie na 2009 rok
**********************************************************************
Zarządzenie nr 20/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników
zatrudnionych Urzędzie Gminy Słupia
**********************************************************************
Zarządzenie nr 21/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
**********************************************************************
Zarządzenie Nr 22/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia  służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
**********************************************************************
Zarządzenie Nr 23/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu okresowej oceny pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi
***********************************************************************
Zarządzenie Nr 24/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
*************************************************************************
Zarządzenie Nr 25/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia w Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy Gminy w Słupi
*************************************************************************
Zarządzenie Nr 26/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego
zmian w budżecie gminy 
na 2009 rok do Uchwały Nr XXVII/119/09
************************************************************************
Zarządzenie Nr 27/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian
w budżecie na 2009 rok
**************************************************************************
Zarządzenie Nr 28/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 lipca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraltowego
ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
***************************************************************************
Zarządzenie Nr 29/2009
Wójta Gminy Słupia
Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 20 lipca 2009 roku
w sprawie wyznaczenie koordynatora gminnego do nadzoru
przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do
funkcjonowania w warunkach specjalnych
***************************************************************************
Zarządzenie Nr 30/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 lipca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
******************************************************************************
Zarządzenie Nr 31/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany
budżetu gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXVIII/120/09
*****************************************************************************
Zarządzenie Nr 33/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 oraz przeniesienia rezerwy
budżetowej na 2009 rok
********************************************************************************
Zarządzenie Nr 34/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian
w budżecie na 2009 rok
**********************************************************************************
Zarządzenie Nr 35/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
*********************************************************************************
Zarządzenie Nr 36/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do poprowadzenia
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
komunalna Gminy Słupia
********************************************************************
Zarządzenie Nr 37/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego
zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie
gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXIX/126/09
*******************************************************************
Zarządzenie Nr 38/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 września 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok, zmian
w budżecie na 2009 rok oraz przeniesienia rezerwy budżetowej na 2009 rok
**********************************************************************
Zarządzenie Nr 39/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 września 2009 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Słupi p. Arkadiusza Masłochy
********************************************************************
Zarządzenie Nr 40/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
****************************************************************
Zarządzenie Nr 41/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian
w budżecie na 2009 rok
****************************************************************
Zarządzenie Nr 42/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
***********************************************************
Zarządzenie Nr 43/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego
zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie
gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXX/130/09
************************************************************
Zarządzenie Nr 44/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz  zmian
w budżecie na 2009 rok
********************************************************
Zarządzenie Nr 45/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian
w budżcie na 2009 rok
************************************************************
Zarządzenie Nr 46/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian
w budżecie na 2009 rok
***********************************************************
Zarządzenie Nr 47/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego sie o awans na nauczyciela mianowanego
*************************************************************
Zarządzenie Nr 48/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego
***************************************************************
Zarządzenie Nr 49/2009
Wójta Gminy Słupia
z dnia 03 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na
2009 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXXI/133/09
****************************************************************
Zarządzenie Nr 50/2009

Wójta Gminy Słupia
z dnia 07 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
****************************************************************
Zarządzenie Nr 51/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 7 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
****************************************************************
Zarządzenie Nr 52/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok, zmian w budżecie na 2009 rok oraz przeniesienia rezerwy budżetowej na 2009 rok
****************************************************************
Zarządzenie Nr 53/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
***************************************************************
Zarządzenie Nr 54/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na
2009 rok oraz  zmian w budżecie gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXXII/138/09
*************************************************************
Zarządzenie Nr 55/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
*************************************************************
Zarządzenie Nr 56/09
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 


Liczba odwiedzin : 2658
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-03-05 13:07:33
Czas publikacji: 2009-03-05 13:07:33
Data przeniesienia do archiwum: 2099-01-01