Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publiczenego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

2019-02-21 08:42:35
Ogłoszenie o otwratym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-02-14 13:27:46
Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości stanowiących lokale użytkowe będące własnością Gminy Słupia położone w miejscowości Słupia

2019-02-14 12:07:21
Harmonogram Zebrań Wiejskich - wybory sołtysów i rad sołeckich 2019

2019-02-01 13:22:24
Ogłoszenie o sprzedaży działek oraz klauzula informacyjna

2019-01-17 12:59:59
Informacja o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

2018-09-25 09:55:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Slupia oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na środowisko wymienionego planu

2018-08-24 08:52:35
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0007 Słupia, działka o numerze ewidencyjnym 879 i 880

2018-04-13 13:17:47
Informacja o wyborze oferty

2018-03-05 09:18:20
Informacja o wyborze oferty - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Słupia po 50 roku życia dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i kończyn

2018-03-01 12:11:17