Zarządzenie nr 1/10 Wójta Gmina Słupia z dnia 15 lutego 2010 roku w... 

 

 

Zarządzenie nr 1/10
Wójta Gmina Słupia
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*********************************
Zarządzenie nr 2/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządzowej
oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok odrębnymi ustawami
************************************
Zarządzenie nr 3/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 01 marca 2010 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku puiblicznego i o wlontariacie na 2010 rok
**************************************
Zarządzenie nr 4/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 09 marca 2010 roku
 w sprawie zmian budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*************************************
Zarządzenie nr 5/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 09 marca 2010 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**************************************
Zarządzenie nr 6/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia pisemnego nieogranicznego przetargu na sprzedaż dwóch wycofanych z eksploatacji samochodów pożarniczych Marki Żuk
***************************************
Zarządzenie nr 7/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia
****************************************
Zarządzenie nr 8/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2010 rok
****************************************
Zarządzenie nr 9/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
****************************************
Zarządzenie nr 10/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
******************************************
Zarządzenie nr 11/10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczenie urzędowych obwiesczeń i plakatów komitetów wyborczych
*******************************************
Zarządzenie nr 12/10 (283 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
********************************************
Zarządzenie 13/2010 (435 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*********************************************
Zarządzenie Nr 14/10 (391 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**********************************************
Zarządzenie Nr 15/10 (672 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**********************************************
Zarządzenie 16/10 (401 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi na " Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Słupi"
************************************************
Zarządzenie nr 16A/10 (112 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
**********************************************
Zarządzenie 17/10 (116 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 4 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
*********************************************
Zarządzenie Nr 18/10 (322 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*********************************************
Zarządzenie 19/10 (367 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**********************************************
Zarządzenie Nr 20/10 (780 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**********************************************
Zarządzenie Nr 21/10 (143 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2010 rok
**********************************************
Zarządzenie 22/10 (247 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**********************************************
Zarządzenie 23/10 (395 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 lipca 2010 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011
**********************************************
Zarządzenie Nr 24/10 (711 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami ( nauczycielami, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora) szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół oraz określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będąych dyrektorami ( nauczycielami, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora) szkół prowadzonych przez Gmine Słupia w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącego
************************************************
Zarządzenie Nr 25/10 (579 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2010 rok
************************************************
Zarządzenie Nr 26/10 (903 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 lipca 2010 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*************************************************
Zarządzenie Nr 27/10 (448 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania komsiji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowalne na zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Sołeckiej wraz z remontem chodników i miejsc postojowych w centrum wsi Słupia
***************************************************
Zarządzenie Nr 28/10 (561 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2010 rok
***************************************************
Zarządzenie Nr 29/10 (996 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*****************************************************
Zarządzenie Nr 30/10 (461 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 września 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( gminnej) w miejscowości Krosnowa, remont zjazdów: przebudowa drogi doajzdowej do gruntór rolnych (gminnej) w miejscowości Bonarów
****************************************************
Zarządzenie Nr 31/10 (804 KB)
Wójta Gminy Słupia
 z dnia 3 września 2010 roku
 w sprawie zmiany budżetu gminy i zmioan w budżecie gminy Słupia na 2010 rok
*****************************************************
Zarządzenie Nr 32/10 (573 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 września 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
***************************************************
Zarządzenie Nr 33/10 (447 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 24 wrzesnia 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na robty budowalne na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sołeckiej wraz z remontem chodników i miejsc postojowych w centrum wsi Słupia
****************************************************
Zarządzenie Nr 34/10 (1061 KB)
Wojta Gminy Słupia
z dnia 27 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2010 rok
*****************************************************
Zarządzenie Nr 35/10 (615 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 września 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*************************************************
Zarządzenie Nr 36/10 (437 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w miejscowości Słupia
************************************************
Zarządzenie Nr 37/10 (440 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 października 2010 roku
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilelenie zamówienia publicznego na roboty budowalne na: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( gminnej) w miejscowości Krosnowa, remont zjazdów
************************************************
Zarządzenie Nr 38/10 (449 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 października 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego na usługe pn. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.155.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w 2010 roku
***************************************************
Zarządzenie 40/10 (445 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 października 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej dp przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego na roboty budowalne na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzów
***************************************************
Zarządzenie Nr 41/10 (1282 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**************************************************
Zarządzenie Nr 42/10 (625 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
**************************************************
Zarządzenie Nr 43/10 (666 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
**************************************************
Zarządzenie Nr 44/10 (405 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*************************************************
Zarządzenie Nr 45/10 (1245 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2010 rok
*************************************************
 Zarządzenie Nr 46/10 (1176 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 listopada 2010 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2010 rok
*************************************************
Zarządzenie 47/2010 (199 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 listopada 2010 roku
w srawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzamiancyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
************************************************
Zarządzenie Nr 48/10 (212 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 listopada 2010 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
************************************************
Zarządzenie Nr 49/10 (190 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego
***********************************************
Zarządzenie Nr 50/10 (198 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
************************************************
Zarządzenie Nr 51/10 (644 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 grudnia 2010 roku
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
************************************************
 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 954
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2010-04-22 09:12:20
Czas publikacji: 2010-04-22 09:12:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak