Zarządzenia Wójta Gminy Słupia. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/11 (201 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 stycznia 2011 roku
zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Słupia w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości
dla Urzędu Gminy Słupia
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Słupia z dnia 3 stycznia 2011 roku (594 KB)
Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Słupia z dnia 3 stycznia 2011 roku (1532 KB)
Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Słupia z dnia 3 stycznia 2011 roku (481 KB)
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 2/11 (575 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 stycznia 2011 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 26A/10 Wójta Gminy Słupia w sprawie: przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową w Gminie Słupia
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 3/11 (425 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępownia o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia
*******************************************
ZARZĄDZENIE NR 4/11 (360 KB)
Wójta Gminy Słupia
 z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie określenia terminów przprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
*******************************************
ZARZĄDZENIE NR 5/11 (903 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 lutego 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*******************************************
ZARZĄDZENIE NR 5a/11 (674 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 lutegi 2011 roku
w sprawie opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na 2011 rok odrębnymi ustawami
*******************************************
ZARZĄDZENIE NR 6/11 (237 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 7/11 (222 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 lutego 2011 rok
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy w Słupi
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 8/11 (154 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Słupi
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 9/11 (396 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 7 marca 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy  Słupia na 2011 rok
*******************************************
ZARZĄDZENIE NR 10/11 (971 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 9 marca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2011 rok
********************************************
ZARZĄDZENIE NR 11/11 (1063 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 9 marca 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
********************************************
ZARZĄDZENIEN NR 12/11 (652 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2011-2015
*******************************************
ZARZĄDZENIE NR 13/11 (892 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 14/11 (609 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2011 rok
******************************************
ZARZĄDZENIE NR 15/11 (827 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*******************************************
Zarządzenie nr 16/2011 (170 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rozpoznania cenowego zamówienie publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 EURO netto
*********************************************
Zarządzenie nr 17/2011 (776 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2011 rok
********************************************
Zarządzenie nr 18/2011 (833 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*******************************************
Zarządzenie nr 19/2011 (753 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy słupia na 2011 rok
*******************************************
Zarządzenie nr 20/2011 (576 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie wykonywnia planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*******************************************
Zarządzenie nr 21/2011 (536 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2011-2015
****************************************
Zarządzenie nr 22/2011 (395 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
****************************************
Zarządzenie nr 23/2011 (190 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 lipca 2011 roku
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacownia szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę i opiniowanie wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Słupia.
**************************************
Zarządzenie nr 24/2011 (928 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 lipca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetugminy Słupia na 2011 rok
*******************************************
Zarządzenie nr 25/2011 (1101 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 lipca 2011 roku
w sprawie wykonywania palnu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
********************************************
Zarządzenie nr 26/2011 (171 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 lipca 2011 roku
w sprawie powołania rzeczoznawców
******************************************
Zarządzenie nr 27/2011 (179 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 lipca 2011 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
******************************************
Zarządzenie nr 28/2011 (155 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
******************************************
Zarządzenie nr 29/2011 (402 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 sieprnia 2011 roku
w sprawie pwołania Koordynatora Gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9m października 2011 roku
*******************************************
Zarządzenie nr 30/2011 (819 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*****************************************
Zarządzenie nr 31/2011 (609 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*********************************************
Zarządzenie nr 32/2011 (607 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 wrzesnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2011 rok
********************************************
Zarządzenie nr 33/2011 (975 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 wrzesnia 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*******************************************
Zarządzenie nr 34/2011 (348 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 wrzesnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2011 rok
********************************************
Zarządzenie nr 35/2011 (413 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 wrzesnia 2011 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sentu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
*****************************************
Zarządzenie nr 36/2011 (161 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 wrzesnia 2011 roku
w sprawie ochrony informacji niejawnych wystepujących w Urzędze Gminy Słupia
******************************************
Zarządzenie nr 37/2011 (150 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 wrzesnia 2011 roku
w sprawie stanowisk w Urzędzie Gminy Słupia których wykonywanie może łaczyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową
******************************************
Zarządzenie nr 38/2011 (689 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
******************************************
Zarządzenie nr 39/2011 (409 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2011 rok
****************************************
Zarządzenie nr 40/2011 (433 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*****************************************
Zarządzenie nr 41/2011 (539 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2011-2015
******************************************
Zarządzenie nr 42/2011 (163 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Słupia
******************************************
Zarządzenie nr 43/2011 (145 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie powołania kierownika kancelarii nejawnej w Urzędzie Gminy Słupia
*****************************************
Zarządzenie nr 44/2011 (151 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 pażdziernika 2011 roku
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Słupia
*****************************************
Zarządzenie nr 45/2011 (643 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 paxdziernika 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2011 rok
****************************************
Zarządzenie nr 46/2011 (799 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
***************************************
Zarządzenie nr 47/2011 (153 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Słupi
***************************************
Zarządzenie nr 48/2011 (421 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
***************************************
Zarządzenie nr 49/2011 (155 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie Instrukcji postępowania w przypadkach zagrożenia terrorystycznego w Urzedzie Gminy w Słupi
*************************************
Zarządzenie nr 50/2011 (537 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 listoopada 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2011 rok
**************************************
Zarządzenie nr 51/2011 (353 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 listopada 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
****************************************
Zarządzenie nr 52/2011 (1023 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 lipstopada 2011 roku
w sprawie zmiany budzetu gminy Słupia na 2011 rok
****************************************
Zarządzenie nr 53/2011 (1249 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
**************************************
Zarządzenie nr 55/2011 (198 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
**************************************
Zarządzenie nr 56/2011 (303 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy słupia na 2011 rok
***************************************
Zarządzenie nr 57/2011 (387 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budzetu gminy Słupia na 2011 rok
*************************************
Zarządzenie nr 58/2011 (460 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
****************************************
Zarządzenie nr 59/2011 (752 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Słupia na 2011 rok
*****************************************
Zarządzenie nr 60/2011 (593 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
*****************************************
Zarządzenie nr 61/2011 (554 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
**********************************************
Zarządzenie nr 62/2011 (180 KB) 
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych w Słupi
***********************************************
Zarządzenie nr 63/2011 (877 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budzetu gminy Słupia na 2011 rok
***********************************************
Zarządzenie nr 64/2011 (440 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2011 rok
***********************************************
Zarządzenie nr 65/2011 (482 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2011 rok
***************************************************
Zarządzenie nr 67/2011 (386 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 

 

 


Liczba odwiedzin : 1636
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-06-01 12:00:05
Czas publikacji: 2015-05-06 09:32:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak