Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawi... 

 

 

Uchwała nr XXI/93//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Słupia
************************************
Uchwała nr XXI/94//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 rokui
w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym
*************************************
Uchwała nr XXI/95//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odporowadzanie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych
na terenie Gminy Słupia
************************************
Uchwała nr XXI/96//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą " Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem terenu we wsi Winna Góra"
***********************************
Uchwała nr XXI/97//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2012-2015
**********************************
Uchwała nr XXI/98//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
*******************************
Uchwała nr XXI/99//12
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

 


Liczba odwiedzin : 438
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-11-06 09:10:47
Czas publikacji: 2012-11-06 09:10:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak