Uchwała Nr XVIII/82/12 (161 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 30 marac 20... 

 

 

Uchwała Nr XVIII/82/12 (161 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 marac 2012 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
*********************************
Uchwała Nr XVIII/83/12 (357 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 maraca 2012 roku
w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
na ternie Gminy Słupia w 2012 roku
***********************************
Uchwała Nr XVIII/84/12 (192 KB)
Rady gminy Słupia
z dnia 30 mara 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Słupia"
w ramach Działania 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług świadczonych w systemie oświaty""
*************************************
Uchwała Nr XVIII/85/12 (207 KB)
Rady gminy Słupia
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. " Twoje życie to Twoja kompozycja" w ramach poddziałania 7.1.1 " Rozwój
i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Priorytetu VII Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013.

 


Liczba odwiedzin : 363
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-05-24 11:03:18
Czas publikacji: 2012-05-24 11:03:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak