Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie... 

 

 

Uchwała Nr XXIV/111/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1231


*************************************
Uchwała Nr XXIV/112/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1167


**************************************
Uchwała Nr XXIV/113/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1168


***************************************
Uchwała Nr XXIV/114/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1232


***************************************
Uchwała Nr XXIV/115/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwlania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Słupia

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1169


***************************************
Uchwała Nr XXIV/116/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1170


***************************************
Uchwała Nr XXIV/117/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
***************************************
Uchwała Nr XXIV/118/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wskutek skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę w sprawie korzystania i określenia sieci wodociągowej
***************************************
Uchwała Nr XXIV/119/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sospobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje sie przespisów ustawy - Ordynacja podatkowa Gminy Słupia i jej jednostkom oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1171


**************************************
Uchwała Nr XXIV/120/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
*************************************
Uchwała Nr XXIV/121/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
**************************************
Uchwała Nr XXIV/122/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Słupia
***************************************
Uchwała Nr XXIV/123/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 


Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2013-02-18 12:16:06
Czas publikacji: 2013-02-18 12:16:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak