Wójta Gminy Słupia z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawi... 

 

 

Zarządzenie Nr 1
Wójta Gminy Słupia
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie zespołu realizującego projekt pt. " Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia"

Zarządzenie Nr 2
Wójta Gminy Słupia
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i przyjęcia regulaminu do projektu pt. " Łagodznie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia"

Zarządzenie Nr 3
Wójta Gminy Słupia
z dnia 11 stycznia 2013 roku
w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 4
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 lutego 2013 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogolnokształcących w Winnej Górze

Zarządzenie Nr 5
Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 lutego 2013 roku
 w sprawie planu budżetu gminy Słupia i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 rok odrębnymi przepisami

Zarządzenie Nr 6
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 7
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnoształcących w Winnej Górze

Zarządzenie Nr 8
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 9
Wójta Gminy Słupia
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 10
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 marca 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 11
Wójta Gminy Słupia
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkotermonowego na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu roku 2013

Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego

Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 15/2013
Wójt Gminy Słupia
z dnia 13 maja 2013 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 maja 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 18/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 24 maja 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 24 maja 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę i opiniowanie wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Słupia.

Zarządzenie Nr 21/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 21A/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 22/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu

Zarządzenie Nr 23/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 24/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 25/13
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 26/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 sieprnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 27/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 28/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 sierpnia 2013 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Zarządzenie Nr 29/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku " Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 30/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 sierpnia 2013 roku
w sprawie zniesienia klauzuli tajności

Zarządzenie Nr 31/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 32/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 33/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 34/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami ( nauczycielami, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora) szkoły podstawowej, gminazjum lub zespołu szkół oraz określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami ( nauczycielami, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora) szkół prowadzonych przez Gminę Słupia w zakresie realizacji zadań polegających na kompetencji organu prowadzącego

Zarządzenie Nr 35/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 36/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 września 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 37/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

Zarządzenie Nr 38/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolotariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Słupia w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 39/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 40/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 41/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 42/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 43/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 44/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 45/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie zmiany planu fiansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 48/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 listopada 2013 roku
w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością lub których zarządcą jest Gmina Słupia

Zarządzenie Nr 49/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie wprowadzenia " Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi"

Zarządzenie Nr 50/2013

Zarządzenie Nr 51/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi

Zarządzenie Nr 52/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 listopada 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy w Słupi w 2013 roku

Zarządzenie Nr 53/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 listopada 2013 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 54/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 55/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 56/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2013-2018

Zarządzenie Nr 57/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie wyznaczenia lądowiska gminnego w Słupi

Zarządzenie Nr 58/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie pobierania opłat za ksero i fax

Zarządzenie Nr 59/2013

Zarządzenie Nr 60/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 61/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 62/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 63/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 64/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 65/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2013 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 66/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Slupia na 2013 rok

Zarządzenie Nr 67/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzedu Gminy w Słupi

Zarządzenie Nr 68/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok proacownikom Urzędu Gminy w Słupi

Zarządzenie Nr 69/2013
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibilotece Publicznej w Słupi oraz powołania komisji skontrowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 613
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-07-19 09:06:08
Czas publikacji: 2013-07-19 09:06:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak