Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku... 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2012 rok  uchwała 142

 

Uchwała Nr XXVIII/143/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia w 2012 roku uchwała 143

 

Uchwała Nr XXVIII/144/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Słupia uchwała 144

 

Uchwała Nr XXVIII/145/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonego przez Gminę Słupia uchwala 145

 

Uchwała Nr XXVIII/146/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, dla fragmentów wsi Słupia i Gzów uchwała 146

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3780

 

 Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu  uchwała 147

 

Uchwała Nr XXVIII/148/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy słupia na lata 2013 - 2016  uchwała 148

 

Uchwała Nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2013 rok uchwala 149

 

Uchwała Nr XXVIII/150/13 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielnia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Skierniewickiego  uchwała 150

 


Liczba odwiedzin : 442
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-07-16 12:03:25
Czas publikacji: 2013-07-16 12:03:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak