Uchwała Nr XXXIII/171/14 (192 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 31 styczn... 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/171/14 (192 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2014 roku
o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
załączniki (166 KB)
załącznik (1108 KB)

Uchwała Nr XXXIII/172/14 (215 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=958

Uchwała Nr XXXIII/173/14 (176 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego upraniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=959

Uchwała Nr XXXIII/174/14 (201 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w fomie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=960

Uchwała Nr XXXIII/175/14 (1098 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 


Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2014-04-04 10:21:39
Czas publikacji: 2014-04-04 10:21:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak