Kryteria przyznawania zasiłków 

 

 

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ?

    Zainteresowany zgłasza się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi z wnioskiem o przyznanie pomocy uzasadniając trudną sytuację rodzinną.

    Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny.

    Pozostałe dokumenty wymagane do przyznania świadczeń z pomocy społecznej:

· dowód osobisty,

· zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

· dowód wypłaty renty lub emerytury,

· zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego netto,

· oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,

· oświadczenie o wysokości dochodu z pracy dorywczej,

· oświadczenie o stanie majątkowym,

· zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy,

· decyzja o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,

· zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych,

· orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy,

· zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

· zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

 

 


Liczba odwiedzin : 1549
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-11 15:58:50
Czas publikacji: 2004-10-11 15:58:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak