Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 


     Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

     Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jeżeli punkt będzie znajdował się w limicie punktów sprzedaży, osoba ubiegająca się o wydanie zezwoleń ma obowiązek:

  • złożyć podanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   (określić jakie rodzaje alkoholi),
   do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
         -  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
         - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
         - pisemną zgodę właściciela lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku  wielorodzinnym,
         - decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zezwolenie zostanie wydane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Urząd Gminy pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przed wydaniem zezwolenia, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwoleń w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Osoby korzystające z zezwoleń mogą zwracać się o wydanie zaświadczeń o uiszczonych opłatach.

Wolne od opłaty skarbowej

 

 

  Druki do pobrania

 

 

 


Liczba odwiedzin : 4646
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 12:47:05
Czas publikacji: 2004-10-13 12:47:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak