Rozgraniczenie gruntów 

 

 


     Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczeniu podlegają w miarę potrzeby wszystkie granice konkretnej nieruchomości.

Osoba zainteresowana rozgraniczeniem powinna wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o przeprowadzenie takiego postępowania. Wówczas upoważniony przez wójta geodeta dokona pomiarów i ustali, gdzie naprawdę jest granica.

W razie sporu będzie nakłaniał strony do zawarcia ugody; która ma moc ugody sądowej. Jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawrą ugody; geodeta przekaże dokumenty wskazujące przebieg granicy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a ten wyda decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości i ustali przebieg granic na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Gdy strony nie dojdą do porozumienia, a geodeta nie zdoła określić przebiegu granic, to utrwali tymczasowo punkty graniczne (według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron), oznaczy je na szkicu granicznym i całość dokumentacji przekaże właściwemu wójtowi. Ten natomiast z urzędu przekaże sprawę do sądu.

 

  


Liczba odwiedzin : 6121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 15:10:36
Czas publikacji: 2004-10-13 15:10:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak