Podział nieruchomości 

 

 

 

Może się też zdarzyć tak, że uwidoczniony w ewidencji gruntów podział działek nie odpowiada faktycznemu podziałowi do użytkowania. Na przykład postawiony przez środek działki płot nie oznacza podziału jej na dwie odrębne działki.

Taki podział może nastąpić wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub sądowego.

Nieruchomości nie można podzielić bez wniosku lub wbrew woli właściciela. Podziału dokonuje się na koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Podział administracyjny skutkuje jedynie technicznym wydzieleniem poszczególnych działek. W decyzji o podziale nie można natomiast orzekać o stanie własności działek powstałych w wyniku podziału. Aby przenieść własność wydzielonej działki (albo udział) na inną osobę, trzeba zawrzeć odpowiednią umowę notarialną.

Podział sądowy jest dokonywany przy okazji innego postępowania dotyczącego własności nieruchomości, na przykład zniesienia współwłasności lub działu spadku. W takim postępowaniu sąd nie tylko orzeka o technicznym podziale działki, ale także o jej stanie prawnym (czyli do kogo będzie należała) oraz o ewentualnych rozliczeniach pomiędzy uczestnikami postępowania. Dopiero po dokonaniu podziału na drodze administracyjnej lub przed sądem będą podstawy do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

 

  


Liczba odwiedzin : 5975
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 15:19:11
Czas publikacji: 2004-10-13 15:19:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak