Dane objęte ewidencją gruntów i budynków 

 

 


Ewidencja gruntów i budynków obejmuje dane dotyczące:

  • gruntów- ich położenie, granice, powierzchnię, rodzaje użytków i klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów (jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty);
  • budynków -ich położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne;
  • lokali -ich położenie, funkcję użytkową oraz powierzchnię użytkową.

W ewidencji ujawnia się także:

  • właściciela
  • inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty lub budynki albo ich części;
  • miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela;
  • informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;
  • wartość nieruchomości.

Ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami .

Zgłaszanie zmian to nasz obowiązek. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania właściwemu staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
Niektóre dane musimy zgłaszać osobiście, na przykład zmianę adresu lub wybudowanie domu (załączając dokumentację powykonawczą).
W przypadku zakończenia budowy 30-dniowy termin do zgłoszenia zmian liczy się od dnia następującego po upływie czasu, jaki ma nadzór budowlany na wniesienie ewentualnego sprzeciwu co do możliwości przystąpienia do użytkowania domu.
Natomiast urzędy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków
-w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego.

 

Po otrzymaniu takiego dokumentu urzędnicy powinni niezwłocznie nanieść zmiany w ewidencji. Warto jednak samemu sprawdzić, czy zostało to należycie wykonane. Starosta może też zobowiązać właściciela do dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do dokonania zmian (na przykład map).

Właściciel, który nie zgłosi w terminie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków albo nie dostarczy dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian, może być ukarany grzywną przez sąd grodzki. Ponadto zaniedbanie obowiązku zgłaszania zmian może mieć konsekwencje w zakresie ochrony naszych interesów prawnych.
Na przykład gmina, gdy uchwala plan miejscowy lub ustala warunki zabudowy dla konkretnej nieruchomości, opiera się na danych zawartych w ewidencji gruntów. Jeśli nie zgłosimy zmiany adresu, urząd może nas pominąć w postępowaniu, bo nie będzie mógł ustalić, gdzie kierować korespondencję dotyczącą zagospodarowania naszej nieruchomości lub sąsiedniego gruntu. Trudno będzie nam wówczas udowodnić, że nie z własnej winy nie braliśmy udziału
w postępowaniu.

   


Liczba odwiedzin : 9865
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 14:32:17
Czas publikacji: 2004-10-13 14:32:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak