Decyzje o warunkach zabudowy 

 

 


Decyzja o warunkach zabudowy niezbędna, gdy nie ma planu miejscowego.

W wypadku braku planu miejscowego zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy.

Aby otrzymać takie warunki, inwestor musi wykazać się tzw. dobrym sąsiedztwem. Oznacza to, że teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w taki sposób, że w oparciu o istniejące obiekty można określić wymagania dotyczące nowej zabudowy, aby nawiązywała ona do istniejącej w zakresie: funkcji (przeznaczenia), gabarytów i formy architektonicznej, linii zabudowy i intensywności wy korzystania terenu,
 •  
 • istnieje lub jest projektowane uzbrojenie terenu wystarczające dla danego zamierzenia budowlanego.
 • nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na inne cele.

Decyzja o warunkach zabudowy musi być ponadto zgodna z przepisami prawa, takimi jak: ustawa o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy o ochronie zabytków.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje Wójt na wniosek osoby zainteresowanej, która nie musi mieć prawa do danego terenu. Takie rozwiązanie prawne umożliwia potencjalnym nabywcom sprawdzenie przed zakupem działki, co i jak można na niej budować. Decyzja o warunkach zabudowy ma charakter przyrzeczenia: jeśli inwestor spełni określone wymogi, otrzyma pozwolenie na budowę.

Decyzję o warunkach zabudowy dla tego samego terenu może uzyskać wielu wnioskodawców. W takiej sytuacji odpis decyzji doręcza się pozostałym wnioskodawcom oraz właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Wydaną na podstawie nowych przepisów decyzję o warunkach zabudowy można przepisać na inną osobę. Oznacza to, że nabywca działki nie musi starać się od nowa o wydanie takiej decyzji. jeśli sprzedający wcześniej ją już uzyskał.

Wniosek o wydanie decyzji (załącznik nr 1) powinien określać:

 • granice terenu objętego wnioskiem. Muszą być one przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku -na kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa musi mieć skalę 1:500 lub 1:1000 i obejmować teren, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (zazwyczaj wystarczą tylko sąsiednie nieruchomości),
 • charakterystykę inwestycji. w tym: 
       - zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania  ścieków, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwienia odpadów,
       - sposób zagospodarowania terenu oraz charakter zabudowy, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej i graficznej,
       - istotne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Uwaga! 

Gdy wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego, ani za złożenie podania, ani za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, natomiast opłata skarbowa za wydanie decyzji dla budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 190 zł, a dla pozostałych obiektów- 90 zł.

działka ma dostęp do drogi publicznej (bezpośredni lub z drogi wewnętrznej lub służebności drogowej). 


Liczba odwiedzin : 9765
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 09:57:20
Czas publikacji: 2004-10-14 09:57:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak