Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy 

 

 


Projekt decyzji
Decyzję o warunkach zabudowy wydają organy gminy, ale wykonanie jej projektu powierza się osobom mającym odpowiednie uprawnienia zawodowe. Muszą to być urbaniści lub architekci wpisani na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
Ma to zagwarantować udział fachowców w kształtowaniu istotnych decyzji ingerujących często w prawo własności.

Uzgodnienia
Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana przez władze gminne po uzgodnieniu z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych, takich jak na przykład: budowa dróg, oczyszczalni ścieków, lotnisk itd. Gdy lokalne władze planują na terenie, na którym chcemy budować, jakieś inwestycje publiczne {drogę, szkołę, zbiornik retencyjny), mogą odmówić uzgodnienia decyzji.

Zawieszenie postępowania
Gdy decyzja nie została uzgodniona Wójt może zawiesić postępowanie na maksymalnie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.  Jeśli w tym czasie Rada Gminy nie uchwali planu miejscowego, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się mimo braku uzgodnienia. Dla inwestora zawieszenie postępowania jest ważnym sygnałem, że mogą być trudności z budową i być może warto wstrzymać się z zakupem działki i poczekać na uchwalenie planu.

Uwaga!
Nawet gdy nie ma planu nie musimy występować o warunki zabudowy, jeśli chcemy wykonać roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli:

  • nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego,
  • nie zmieniają jego formy architektonicznej,
  • nie oddziaływują szkodliwie na środowisko.

Nie będzie zatem potrzebna decyzja o warunkach zabudowy na remont dachu bez zmiany jego kształtu, na wyburzenie ściany działowej czy też naprawę ogrodzenia między posesjami.

 

 


Liczba odwiedzin : 5615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 10:57:12
Czas publikacji: 2004-10-14 10:57:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak