Brak konieczności decyzji o warunkach zabudowy 

 

 


Kiedy niepotrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy do uzyskania  zezwolenia na budowę.
Opracowywane na podstawie nowych przepisów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są bardziej szczegółowe. Są sporządzane w skali 1:1000 i określają nie tylko przeznaczenie terenu, ale także linie zabudowy, wysokość i gabaryty budynków. Stare plany, zwłaszcza te sprzed 1995 r., nie były tak dokładne. Dlatego jeśli w gminie jest nowy plan uchwalony po 1 stycznia 1995 r. i zgodnie z tym planem działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe to inwestor może od razu wystąpić do starosty o pozwolenie na budowę. Nie musi, jak było to wcześniej, występować do wójta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uwaga!
Nadal obowiązuje zasada, że ustalenia planu miejscowego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Oznacza to, że:

  • budować możemy tylko zgodnie z przepisami, w tym także przepisami prawa miejscowego, a takim jest m.in. plan zagospodarowania przestrzennego,
  • projektant musi przy projektowaniu uwzględnić wymogi wynikające z planu,
  • przed wydaniem pozwolenia na budowę organ wydający decyzję ma obowiązek zbadać zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:
- ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

 

 


Liczba odwiedzin : 7095
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 11:11:11
Czas publikacji: 2004-10-14 11:11:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak