Rozpoczęcie robót 

 

 


Zgodnie z prawem zamiar rozpoczęcia robót na placu budowy należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, w terminie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

  • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową

Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub wznowienia robót budowlanych, występuje do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  o wydanie dziennika budowy.

 Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

 

 


Liczba odwiedzin : 4204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 15:00:19
Czas publikacji: 2004-10-14 15:00:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak