Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

 

 


Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli został nałożony taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub jeśli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków, określonych w pozwoleniu na budowę.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić organy:

 • Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Straży Pożarnej

Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy
 • oświadczenie kierownika budowy:
      
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
      
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązkowa kontrola przeprowadzana jest przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w kontroli w wyznaczonym terminie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przechowuje się przez okres istnienia obiektu budowlanego.

 

 


Liczba odwiedzin : 7210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 15:09:44
Czas publikacji: 2004-10-14 15:09:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak