... 

 

 

 

                                                                                      

Projekt „ Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informuje, że Gmina Słupia od 1 stycznia 2013 roku realizuje projekt pn. „ Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia” w ramach działania 8.3. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka2007-2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu     -  459 071,00 zł

W ramach tego działania planujemy zakupić 30 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez okres 5 lat dla mieszkańców Gminy Słupia oraz 28 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Słupi i w Winnej Górze, Gminnego Ośrodka Oświaty Kultury i Sportu w Słupi i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi.

Dla kogo jest ta pomoc:

-) dla dzieci i młodzieży uczących się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego, typowana do otrzymania pomocy we współpracy ze szkołami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

-) dla gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

-) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Dodatkowo osoby te muszą spełniać następujące warunki:

-) spełniać minimum jeden z warunków określonych powyżej;

-) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słupia;

-) nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do Urzędu Gminy w Słupi do Pani Małgorzaty Bachura lub kontakt telefoniczny 46 831-55-91.

Zapraszamy do udziału !!!                                                               

                                                                                                             Wójt Gminy Słupia

 

                                                                                                         MIROSŁAW MATULSKI

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie załączniki do regulaminu

3. Formularz zgłoszeniowy do projektu

4. Oświadczenie o wysokości dochodów

 Informujemy, że został przedłużony termin składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu do dnia 1 marca 2013 roku.

Zaprszamy do składania formularzy.

 Wszystkie informacje dostepne są na stronie internetowej projektu : www.cyfrowagminaslupia.pl

 

 "DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

 

 


Liczba odwiedzin : 4284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-01-25 12:19:48
Czas publikacji: 2013-01-25 12:19:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak