Ewidencja ludności 

 

Zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych 
i ewidencji ludności od 01 marca 2015 roku

 

Ewidencja ludności – meldunki

Od 1 marca 2015r. nadal będzie obowiązywał obowiązek meldunkowy. Obowiązku meldunkowego nadal będzie można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem (dot. zameldowania). Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można będzie dokonać j.w. lub w formie dokumentu elektronicznego Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Organ dokonując zameldowania na pobyt stały będzie wydawał z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Osobom meldującym się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu będzie wydawane na wniosek, po uiszczeniu opłaty w kwocie 17,00 zł.

Od 1 marca 2015r. w sprawach meldunkowych będą obowiązywały nowe formularze zgłoszeniowe. Nowe wnioski będzie można pobrać w Urzędzie Gminy w Słupi
pokój nr  6 .

Od 1 marca 2015r. zmieni się sposób nadawania numeru PESEL cudzoziemcom przebywającym czasowo na terenie Polski. Uzyskanie tego numeru będzie wymagała od cudzoziemca złożenia stosownego wniosku z podaniem podstawy prawnej.

 


Liczba odwiedzin : 918
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-04-17 13:14:51
Czas publikacji: 2015-04-17 13:16:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak