Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego

  • odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego :

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-2

UWAGA !

  • możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności
  • możliwość otrzymania na wniosek wybranych dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu np. odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  • zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  • uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane będą bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.
  •  możliwość wybierania obcych imion dla dzieci, niezależnie od obywatelstwa   rodziców oraz takiego imienia, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale jest powszechnie przypisane do danej płci.

 

Zawarcie związku małżeńskiego

Możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa  zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości. W tym przypadku obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 1.000 zł.

Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

odpisy aktów stanu cywilnego:

  •  odpis zupełny aktu stanu cywilnego opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 33 zł
  •  odpis skrócony aktu stanu cywilnego opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł
  •  zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, termin ważności - 6 miesięcy od      daty sporządzenia; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 24 zł.
  • zaświadczenie o stanie cywilnym termin ważności - 6 miesięcy od daty sporządzenia; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 38 zł.

 

 

 

Załączniki

W N I O S E K o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Data: 2015-04-17 13:28:22 Rozmiar: 15.79k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1042
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-04-17 13:16:29
Czas publikacji: 2017-07-19 11:05:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak