zgromadzenia 

 

 

 

              Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485) organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowana datą zgromadzenia ( art. 7 w/w ustawy)

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Słupia należy kierować na adres:

e-mail : sekretariat@slupia.com.pl

fax : 46 831-55-14

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku,  gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  1. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  2. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Więcej informacji na stronie: http://bip.lodzkie.eu/page/3978,zgromadzenia.html

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2015-10-26 11:57:46
Czas publikacji: 2015-10-27 14:02:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak